Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till primär navigationsmeny Hoppa till sidfot
Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
 • Den insända filen för bidraget är i filformatet .DOCX (standardformatet för t.ex. Microsoft Word).
 • DOI har angivits för de referenser där det är möjligt.
 • Texten följer tidskriftens riktlinjer för författare när det gäller formattering, struktur och filformat.

Riktlinjer för författare

Olika typer av professionsvetenskapliga artiklar

ATENA Didaktik har olika sektioner för de olika typerna av texter som vi publicerar. Du kommer att få ange vilken sektion som din text är skriven för i samband med att du laddar upp ditt dokument. För information om de olika texttyperna och hur du skriver professionsvetenskapligt, se Information för författare.

Språk

Texter som skickas in till tidskriften ska vara skrivna på svenska.

Längd

Texter till ATENA Didaktik kan vara av olika längd. Mellan 3000 och 5000 ord är vanligt, men kortare manuskript är också välkomna.

Rubriker

 • Texten ska inledas med en sammanfattning på ca 100 ord och avslutas med Referenser (om det är aktuellt).
 • Övriga rubriker och underrubriker ska formuleras så att de underlättar för läsaren genom att förtydliga strukturen och budskapet.

Dokumentformat

 • Texter ska skickas in i Word-format (.DOCX).
 • Notera att texterna kommer att läggas in i de mallar som tidskriften använder när det gäller layout och stil. Typsnitt och textstorlek för det inskickade manuskriptet är därför valfria. Däremot är det viktigt att strukturen med rubriker och underrubriker framgår tydligt. Förutom titeln på texten kan tre rubriknivåer användas. Markera rubriknivå antingen med formatmallar eller genom att lägga till “H1”, “H2”, “H3” före rubriker på rubriknivå 1, 2 respektive 3.
 • Ange längre citat genom att använda kursiv stil.
 • Använd inte fotnoter.

Figurer och tabeller

 • Figurer och tabeller ska ligga på rätt ställe i texten. Namnge figurer och tabeller enligt “Figur 1” respektive “Tabell 1”. Till varje figur och tabell ska det finnas en figur-/tabelltext som beskriver vad den visar.
 • Tabeller ska skapas med Words tabellverktyg eller motsvarande. Vi accepterar inte tabeller i bildformat.
 • Figurer ska vara i något av bildformaten .JPG, .PNG, eller .TIF och vara av god kvalitet. Bilderna kan antingen inkluderas i Wordfilen eller laddas upp separat. Om de inkluderas i Wordfilen måste det gå att extrahera bilden med tillräcklig bibehållen kvalitet.
 • Observera att det är författarens skyldighet att säkerställa att bilder får användas i en publikation. Det innebär att för upphovsrättsskyddat material krävs skriftlig tillåtelse för återpublicering.

Referenser

 • En numrerad referenslista med de källor som texten hänvisar till ska placeras i slutet av manuskriptet. Ordningen ska vara samma som de hänvisas till i texten. Använd APA eller Vancouver i referenslistan och ange i möjligaste mån DOI för källorna.
 • Vid referens till källor ska referensens nummer anges inom hakparentes, det vill säga den första referensen ska hänvisas till med [1] och så vidare. I övrigt är det valfritt om författarna ska namnges eller inte, till exempel “Svensson och Strid [3] menar...” respektive “Enligt tidigare forskning [1] finns det...”

Presentation

Bifoga en bild och en kort presentation för var och en av författarna.

Processen kring ditt bidrag

ATENA Didaktik har en redaktion som ger skribenter stöd under skrivprocessen. Om redaktionen bedömer att en text är lämplig för tidskriften så får författaren/författarna skriftliga kommentarer. Syftet med kommentarerna är att texten ska bli tydlig, sammanhängande och ha ett språk som är anpassat till målgruppen. Därefter får författaren/författarna lämna in en reviderad version av texten. Proceduren kan behöva upprepas flera gånger. Det är redaktionen som avgör när en text är redo för publicering.

Notiser från forskningsfronten

Varje dag publicerar forskare nya resultat från forskning om NvT-didaktik. “Notiser från forskningsfronten” ger läsaren en inblick i detta flöde genom att kort presentera något huvudresultat från sådana studier. Texterna skrivs av NATDID.

Reflektioner från praktiken

Erfarenheter som görs i klassrum och andra lärmiljöer är viktiga för att utveckla såväl praktiken som forskningen. “Reflektioner från praktiken” ger läsaren tillgång till berättelser ur undervisningen och kritisk prövning av vad dessa erfarenheter betyder.

Texterna har ett essäformat, och kommunicerar och reflekterar över erfarenheter från undervisningspraktiker. Erfarenheterna kan skrivas i form av en berättelse om till exempel skeenden i lärmiljöer eller för- och efterarbete. Det kan exempelvis vara en beskrivning av genomförandet av en laboration, införandet av ett nytt läromedel, eller användandet av läroplaner. Essäformatet kräver inte att texterna baseras på publicerad forskning. Däremot ska de innehålla en kritisk prövning av erfarenheter genom teoretisk reflektion, till exempel med hjälp av didaktiska modeller. Texterna kan ses som ett steg mot beprövad erfarenhet. Texten ska vara saklig men tonen kan vara personlig med ett berättande språk. Essän ska beskriva bakgrunden och sammanhanget för erfarenheterna. Essän ska ha ett tydligt syfte.

Forskningsrapporter

Studier som publiceras i till exempel vetenskapliga forskningstidskrifter kan ibland vara utmanande att läsa och svåra att få tag i. “Forskningsrapporter” ger läsare en god insikt i resultaten från publicerade studier i texter som är skrivna speciellt för praktiken av personerna bakom studierna.

En forskningsrapport baseras på en eller flera publicerade/granskade texter där skribenten själv är medförfattare. Det är viktigt att det är tydligt vilka publikationer som texten baseras på. De kan vara lite mer omfattande än notisartiklarna, men de ska inte vara onödigt krångliga med snåriga metoder och begrepp eller djuplodande bakgrund. Målgruppsanpassning blir extra viktig att bevaka här. Det som står med ska ha relevans för texten. Syftet med såväl studien (samt ev forskningsfrågor) som texten ska anges tydligt och komma tidigt. Språket ska inte vara tyngt av forskningsbegrepp. Texterna kan dock ha en “bildande funktion” genom att föra fram och förklara vetenskapliga begrepp som kan vara av relevans för professionen. Texterna ska ha sparsamt med referenser. De referenser som används ska underbygga centrala påståenden.

Forskningsgenomgångar

Forskning bygger hela tiden vidare på den grund som lagts av tidigare studier, och forskningsresultat ger därför ofta en rikare bild om de presenteras tillsammans med andra studier. “Forskningsgenomgångar” ger läsaren tillgång till sammanställningar av och diskussion om forskning inom väl avgränsade områden.

En forskningsgenomgång baseras på fler än en vetenskapligt granskad publikation inom ett för NT-didaktiken relevant område. Den behöver inte vara heltäckande. Texten ska snarare ge konkret information och exempel från studierna som ingår än att ge en lista över alla studier som har gjorts inom ett område. Författarna behöver vara tydliga med hur urvalet av vetenskapliga publikationer har gått till. Det är också viktigt att urvalet inte är skevt och att det inte används för att argumentera för en viss ståndpunkt. Detta innebär att texterna inte ska undanhålla forskning som motsäger budskapet i texten. Det ska vara tydligt när det är författaren som tolkar och drar slutsatser och när det är påståenden från de forskningspublikationer som ingår. Texterna ska ha ett tydligt syfte.

Integritetspolicy

Dataskyddspolicy

Insamling av data från registrerade och icke-registrerade användare av denna tidskrift faller inom ramen för granskade tidskrifters grundläggande funktioner. Dessa data inkluderar information som är nödvändig för kommunikation under redigeringsprocessen; de används för att informera läsare om författarskap och redigering av innehåll; de gör det dessutom möjligt att samla in data om läsarbeteende och att följa utvecklingen av geopolitiska och sociala aspekter inom vetenskaplig kommunikation. Alla data sparas på ett säkert sätt på en server på Linköpings universitet.

Tidskriftens redaktion använder insamlad data som vägledning i publiceringsarbetet och till att förbättra tidskriften. Data som kan användas till att utveckla publiceringsplattformen kan komma att delas med dess utvecklare, Public Knowledge Project, i anonymiserad och sammanfattad form och med lämpliga undantag såsom statistik på artikelnivå. Data kommer inte att säljas vidare, varken av denna tidskrift eller av PKP, och kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges här. Författare som publiceras i denna tidskrift är ansvariga för som förekommer i den redovisade forskningen.

Tidskriftens redaktion eftersträvar att följa branschnormen för datasekretess vilket inkluderar European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) bestämmelser om hantering av personuppgifter. Dessa innefattar (a) anmälan av personuppgiftsincident; (b) rätt att begära ut information; (c) rätt att bli bortglömd (d) dataportabilitet; och (e) inbyggt dataskydd. GDPR lämnar också utrymme för offentlighetsprincipen, vilket särskilt har betydelse for de som med största möjliga integritet hanterar vetenskapliga publikationers offentliga register.